...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

2017/18 õppeaasta üldtööplaan (väljavõte)

II. 2017/2018 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: PIDEV ARVESTAMINE LASTE INDIVIDUAALSETE VAJADUSTEGA

1.1. Väärtushinnangute kujundamine ja mõjutamine

-  kodukorrareeglitest kinnipidamise tagamine ühtsete nõudmiste kaudu;

-  suhtluspädevuse arendamine personali eeskuju kaudu: laps hindab häid inimsuhteid, tunnustab inimeste erinevusi, on viisakas;

-  tervislike eluviiside väärtustamine;

-  liikluskultuuri parandamine;

-  Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valmistumine, oma riigi tundmaõppimine ja väärtustamine.

Tegevusi:

- käitumis- ja suhtlemisoskuste parandamiseks erinevate õppemeetodite kasutamine;

- riietumiskultuuri tutvustamine;

ametite tundmaõppimine (lapsevanemate abil);

- õuesõppetundide läbiviimine aineõpetajate poolt;

- kogunemistel teevad õpilased ülevaateid õppekäikudest jm tegevustest;

lapsed, personal ja lapsevanemad osalevad aktiivselt erinevatel kooli, klassi ja valla üritustel;

liikluspäev, jalgratturite koolitus 3. klassile;

omaloomingu avaldamine;

pargi infostendile EV 100 tutvustava materjali ülespanek;

teatri ja ERMi ühiskülastus;

- Eesti haldusjaotuse tundmaõppimine, õppekäigud erinevatesse Eesti piirkondadesse.

       

      1.2. igale lapsele tema arengule vastavate võimaluste loomine

Eesmärgid ja tegevused:

lugemisoskuse kui peamise õpioskuse arendamine erinevates ainetundides, kasutades kooli raamatukogu võimalusi, ettelugemispäevade jätkamine, töö ilu- ja teabekirjandusega;

- hariduslike ja arenguliste erivajaduste lastele vajalike tugimeetmete rakendamine, töö analüüs, koostöö lastevanematega;

projektiõppe läbiviimine 2X õppeaastas;

laste osalemine erinevates aineringides, sobiva harrastuse võimaluste tutvustamine;

lasteaias tegevuste diferentseerimine vastavalt laste vanusele ja võimetele;

erinevate ametite tundmaõppimine;

laste suhtlemine teiste koolide ja lasteaedade lastega, osavõtt olümpiaadidest, võistlustest.

 

1.3. keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse arendamine

KIKi projektis ning RMK programmides osalemine

Eesmärgid ja tegevused:

õppekäik mahetootmisega tegelevasse tallu;

- RMK programmid 2X õppeaastas;

RMK metsaviktoriinis osalemine;

kodukandi veekogude tundmaõppimine (koolitiik, Rõngu jõgi, Võrtsjärv jt):

- kasutada rohkem Elva ja Tartu linna võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

Alaeesmärgid ja tegevused:

kogu personal osaleb ja teeb koostööd  ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning riskianalüüsi koostamisel;

- pedagoogid teevad koostööd õppe- ja kasvatustöö planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel;

- töötajate, lastevanemate ja laste rahulolu on hea:

-  on tagatud laste ja töötajate ohutus lasteaia ja kooli sise- ning väliskeskkonnas:

personali psühholoogia-alased oskused on paranenud.

 Tegevusi:

- personali üldkoosolekud 2X aastas;

- õppenõukogu koosolekud vähemalt 4X õppeaastas;

- psühholoogia- ja suhtlemisalased koolituste läbiviimine kogu personalile;

- personali koostöö suurendamine laste turvalisuse tagamiseks;

rahuloluküsitluse läbiviimine lastevanemate seas;

- õppeaasta analüüs pedagoogide seas.

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV PERSONAL

Alaeesmärgid ja tegevused:

- uue töötaja kaasamine asutuse töösse, traditsioonide tutvustamine;

ainekavade rakendamisel õppetöös on jätkuvalt tähelepanu digipädevuse arendamisel;

töötajate koolitamine vastavalt vajadusele, ühiskoolitustel osalemine, sisekoolituste läbiviimine erinevates töövormides;

- õpetajad osalevad aineühenduste töös ja tutvustavad oma tegevust maakonna ja vabariigi tasandil;         

- personali tunnustamine;

- ühisürituste korraldamine personalile, nendest aktiivne osavõtt, tähelepanu pööramine töötajate tervisele ja võimaluste leidmisele taastumiseks.

 

 4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID TOETAVAD LASTEASUTUSE ARENGUT

Alaeesmärgid ja tegevused:

- huvigrupid loovad võimalusi kooli ja lasteaia arenguks;

- hoolekogu tegevuse aktiivsemaks muutmine;

- ühisüritused lastevanemate ja külakogukonnaga;

lastevanemate koosolekute läbiviimine klassides ja lasteaiarühmas;

- lastevanemate nõustamine ja koolitamine, ühiste eesmärkide elluviimine kodus ja koolis (liiklus, suhtlemine);

mitme põlvkonna koostöö jätkamine;

lasteasutuse tegevuse tutvustamine üldsusele (ajalehed, veebilehed);

- metoodikaalane koostöö teiste valla lasteaasutustega;

- koostöö sihtasutuste ja fondidega.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: RESSURSSIDE OPTIMAALNE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE- KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA

Alaeesmärgid ja tegevused:

lasteasutuse 2018. aasta eelarve koostamine;

lasteasutuse välis- ja sisekeskkonna riskianalüüs ja puuduste parandamine;

IKT vahendite kaasajastamiseks võimaluste otsimine;

-klassiruumide ja koridoride remondi jätkamine;

koolimööbli väljavahetamise jätkamine (kapid klassidesse ja lasteaeda);

käsitööklassi sisustamine;

- uute mänguasjade ning mänguväljaku atraktsioonide ost;

õpilaste varustamine kunsti- ja tööõpetuse vahenditega asutuse poolt;

- kõrvalhoone remondi jätkamine;

- õppekäikude ja -ekskursioonide rahastamine valla eelarvest ja projektitegevuse kaudu (KIK, RMK).