Meie koolist

Üldtööplaan

Väljavõte 2018/19 üldtööplaanist

I. Põhitegevused 2018/2019 õppeaastal

Teema:  Eesti inimesed

Õppetöö:

- lasteaialaste mängu- ja suhtlemisoskuste arendamine;

- iseseisva töö oskuste arendamine ja vastutustunde suurendamine õpilastes;

- funktsionaalse lugemisoskuse parandamine;

- Eesti erinevate paikade looduse, inimeste ja kultuurilooga tutvumine;

- keskkonna väärtustamine;

-liikumisharjumuste süvendamine.

Projektid – KIK, RMK, EOK liikumisnädal 2018.

Sisehindamise 2016-2018 kokkuvõtte tegemine ning aastateks 2019-2024 uue arengukava koostamine, dokumentatsiooni kaasajastamine ning valla dokumentidega kooskõlla viimine.

Kogu personali pädevuste tõstmine tööks laste ja lastevanematega (koolituste ja koostöö abil).

Koostöö Elva valla teiste lasteasutustega.

 

II. 2018/2019 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: KÕIK LAPSED ON OMANDANUD ÕPIOSKUSED VASTAVALT OMA ARENGULE

1.1. Väärtushinnangute kujundamine ja mõjutamine

- kodukorrareeglitest kinnipidamise tagamine ühtsete nõudmiste kaudu;

- suhtluspädevuse arendamine personali eeskuju kaudu: laps hindab häid inimsuhteid, on viisakas, teistega arvestav ja kohusetundlik;

- tervislike eluviiside väärtustamine;

- liikluskultuuri parandamine;

- kodukoha ja Eesti inimeste tundmaõppimine ja oma riigi kodanike väärtustamine.

1.2. igale lapsele tema arengule vastavate võimaluste loomine

Eesmärgid ja tegevused:

- lugemis ja kirjutamisoskuste kui peamise õpioskuste arendamine erinevates ainetundides;

- hariduslike ja arenguliste erivajaduste lastele vajalike tugimeetmete rakendamine, töö analüüs, koostöö lastevanemate ja tugispetsialistidega;

- projektiõppe läbiviimine 2X õppeaastas (emakeelepäev märtsis,  tiigiprogramm juunis);

- laste osalemine erinevates aineringides, sobiva harrastuse leidmise võimaluste tutvustamine;

- lasteaias tegevuste diferentseerimine vastavalt laste vanusele ja võimetele;

- laste suhtlemine teiste koolide ja lasteaedade lastega;

- osavõtt olümpiaadidest, võistlustest (ka individuaalselt);

- karjääriõppe läbiviimine aine ja klassivälise tegevuse kaudu teemakuude raames.

1.3. keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse arendamine

KIKi projektis ning RMK programmides osalemine

Eesmärgid ja tegevused:

- õppekäigud Lilli loodusmajja (KIK);

- RMK programmid 3X õppeaastas (preemiaprogrammid);

- RMK metsaviktoriinis osalemine;

- kodukandi veekogude tundmaõppimine (kooli ja Valguta tiik, Rõngu jõgi, Võrtsjärv jt).

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: MEESKONNATÖÖD VÄÄRTUSTAV  PERSONAL OSALEB LASTEASUTUSE TÖÖ PLANEERIMISEL, LÄBIVIIMISEL, ANALÜÜSIMISEL

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB PÄDEV PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID TOETAVAD LASTEASUTUSE ARENGUT

Alaeesmärgid ja tegevused:

- huvigrupid loovad võimalusi kooli ja lasteaia arenguks;

- hoolekogu tegevuse sihipärasemaks ja sisukamaks muutmine;

- ühisüritused lastevanemate ja külakogukonnaga;

- lastevanemate koosolekute läbiviimine klassides ja lasteaiarühmas;

- lastevanemate nõustamine ja koolitamine, ühiste eesmärkide elluviimine kodus ja koolis  (päevakava, liiklus, suhtlemine);

- dokumentatsiooni vastavusse viimine Elva valla asjaajamiskorrale;

- õppetöö ja metoodikaalane koostöö teiste valla lasteasutustega;

- koostöö sihtasutuste ja fondidega.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: RESSURSSIDE OPTIMAALNE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE- KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA