Meie koolist

Üldtööplaan

Väljavõte 2022/2023 üldtööplaanist

I. Põhitegevused 2022/2023 õppeaastal

Teema: Hea meelega!

Õppe-kasvatustöö:

 • õpimotivatsiooni ja vastutustunde suurendamine õpilastes;

 • õppeainete lõimimise võimaluste kasutamine, projekti- ja e-õppe päevad;

 • Eesti erinevate paikade ja inimestega tutvumine;

 • suhtluspädevuse arendamine koostöö ja eeskuju abil;

 • loodus- ja keskkonnahariduse erinevate võimaluste kasutamine;

 • hügieeniharjumuste kinnistamine;

 • huvi- ja klassivälise tegevuse mitmekesistamine;

 • koostöö teiste haridusasutustega, oma töö tutvustamine.

Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning ainealaseks arenguks.

 

II. 2022/2023 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: LAPSED TUNNEVAD HUVI IGAPÄEVAELU JA ÜMBRITSEVA VASTU NING OSKAVAD OMA HUVE RAKENDADA ENNASTJUHTIVATE ÕPPIJATENA JA SÕBRALIKE KAASLASTENA

Alaeesmärgid:

 • kõik õpilased on saavutanud õppekavas nõutavad õpitulemused vastavalt oma arengutasemele;

 • lapsed väärtustavad ja järgivad viisakusnorme, sõbralikkust, tervislikku eluviisi ning omavad laia silmaringi, tunnevad kodukoha ja Eesti inimesi ja nende tegevusalasid;

 • aktiivõppe raames toimub kõigi viie meele arendamine;

 • õpilastel on suurenenud õpimotivatsioon ning iseseisvus ja vastutustunne õppetöös;

 • toimib õppeainete lõimimine (õppekäikude, projektipäevade ja ühistegevuste kaudu);

 • võimekatel lastel on võimalus osaleda aineolümpiaadidel ja konkurssidel;

 • kaasava hariduse põhimõtteid rakendades toimib AEV laste ja HEV õpilaste sihipärane arendamine, IÕK rakendamine;

 • töötavad õppekava täitmist toetavad mitmekesised aineringid.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

Alaeesmärgid:

 • personal osaleb ja teeb koostööd ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;

 • pedagoogid teevad koostööd õppe ja kasvatustöö planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel ning dokumentatsiooni kaasajastamisel;

 • õpilasesindus osaleb koolitöö elavdamisel ja töö planeerimisel ning läbiviimisel;

 • töötajate, lastevanemate, laste ja koolipidaja rahulolu on hea;

 • on tagatud ohutus lasteasutuse sise ning väliskeskkonnas.

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV  NING TERVIST HOIDEV JA EDENDAV KOOSTÖINE PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID ON TOEKS LASTEASUTUSE ARENGULE

Alaeesmärgid:

 • hoolekogu on kaasatud asutuse 2024. aasta eelarve ning uue õppeaasta üldtööplaani koostamisse;

 • õpilasesinduse töö tulemusena on suurenenud õpilaste omaalgatus ürituste organiseerimisel ning on tehtud ettepanekuid uue õppeaasta töö planeerimiseks;

 • lapsevanemad osalevad aktiivselt ühiste põhimõtete rakendamises väärtushinnangute kujundamisel;

 • toimub koostöö külakogukonna, sihtasutuste ja fondidega ning valla teiste asutustega õppetegevuse läbiviimise mitmekesistamiseks.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA

I. Põhitegevused 2022/2023 õppeaastal

Teema: Hea meelega!

Õppe-kasvatustöö:

 • õpimotivatsiooni ja vastutustunde suurendamine õpilastes;

 • õppeainete lõimimise võimaluste kasutamine, projekti- ja e-õppe päevad;

 • Eesti erinevate paikade ja inimestega tutvumine;

 • suhtluspädevuse arendamine koostöö ja eeskuju abil;

 • loodus- ja keskkonnahariduse erinevate võimaluste kasutamine;

 • hügieeniharjumuste kinnistamine;

 • huvi- ja klassivälise tegevuse mitmekesistamine;

 • koostöö teiste haridusasutustega, oma töö tutvustamine.

Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning ainealaseks arenguks.

 

II. 2022/2023 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: LAPSED TUNNEVAD HUVI IGAPÄEVAELU JA ÜMBRITSEVA VASTU NING OSKAVAD OMA HUVE RAKENDADA ENNASTJUHTIVATE ÕPPIJATENA JA SÕBRALIKE KAASLASTENA

Alaeesmärgid:

 • kõik õpilased on saavutanud õppekavas nõutavad õpitulemused vastavalt oma arengutasemele;

 • lapsed väärtustavad ja järgivad viisakusnorme, sõbralikkust, tervislikku eluviisi ning omavad laia silmaringi, tunnevad kodukoha ja Eesti inimesi ja nende tegevusalasid;

 • aktiivõppe raames toimub kõigi viie meele arendamine;

 • õpilastel on suurenenud õpimotivatsioon ning iseseisvus ja vastutustunne õppetöös;

 • toimib õppeainete lõimimine (õppekäikude, projektipäevade ja ühistegevuste kaudu);

 • võimekatel lastel on võimalus osaleda aineolümpiaadidel ja konkurssidel;

 • kaasava hariduse põhimõtteid rakendades toimib AEV laste ja HEV õpilaste sihipärane arendamine, IÕK rakendamine;

 • töötavad õppekava täitmist toetavad mitmekesised aineringid.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

Alaeesmärgid:

 • personal osaleb ja teeb koostööd ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;

 • pedagoogid teevad koostööd õppe ja kasvatustöö planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel ning dokumentatsiooni kaasajastamisel;

 • õpilasesindus osaleb koolitöö elavdamisel ja töö planeerimisel ning läbiviimisel;

 • töötajate, lastevanemate, laste ja koolipidaja rahulolu on hea;

 • on tagatud ohutus lasteasutuse sise ning väliskeskkonnas.

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV  NING TERVIST HOIDEV JA EDENDAV KOOSTÖINE PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID ON TOEKS LASTEASUTUSE ARENGULE

Alaeesmärgid:

 • hoolekogu on kaasatud asutuse 2024. aasta eelarve ning uue õppeaasta üldtööplaani koostamisse;

 • õpilasesinduse töö tulemusena on suurenenud õpilaste omaalgatus ürituste organiseerimisel ning on tehtud ettepanekuid uue õppeaasta töö planeerimiseks;

 • lapsevanemad osalevad aktiivselt ühiste põhimõtete rakendamises väärtushinnangute kujundamisel;

 • toimub koostöö külakogukonna, sihtasutuste ja fondidega ning valla teiste asutustega õppetegevuse läbiviimise mitmekesistamiseks.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA