Meie koolist

Üldtööplaan

Väljavõte 2020/2021 üldtööplaanist

I. Põhitegevused 2020/2021 õppeaastal

Teema:  Ring ümber Eesti

Õppe-kasvatustöö:

- õpimotivatsiooni ja vastutustunde suurendamine õpilastes;

- digivõimaluste suurem kasutamine;

- õppeainete lõimimise võimaluste kasutamine, projekti- ja e-õppe päevad;

- Eesti erinevate paikade looduse, inimeste, kultuuriloo ja tegevusaladega tutvumisega jätkamine;

- suhtluspädevuse arendamine koostöö ja eeskuju abil;

- keskkonna väärtustamine;

- liikumis- ja hügieeniharjumuste kinnistamine.

Projektid – E. Enno päev (oktoober), EOK spordinädal 2020 (september), KIK (september), KOP matkad (september-oktoober).

Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning digipädevuse suurendamiseks.

 

II. 2020/2021 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: JÄTKUV ARVESTAMINE LASTE INDIVIDUAALSETE ARENGULISTE VAJADUSTEGA

1.1. Väärtushinnangute kujundamine ja mõjutamine

suhtluspädevuse õpetamine;

- liikuva eluviisi ja hügieeniharjumuste väärtustamine;

- koostöö lastevanematega ühtsete väärtushinnangute kujundamisel (ausus, hoolivus, vastutustundlikkus, tervislikud eluviisid);

- raamat ja digivahendid – kõik on olulised;

- kodukoha ja Eesti inimeste tundmaõppimine ja oma riigi kodanike erinevate ametite ja tegevusvaldkondade väärtustamine.

1.2. igale lapsele tema arengule vastavate võimaluste loomine

Eesmärgid ja tegevused:

- uuendatud õppekava elluviimine;

- õpimotivatsiooni suurendamise võimaluste otsimine erinevate meetodite ning õpivõimaluste rakendamise abil;

- iseseisvuse ja vastutustunde suurendamine õppetöös (kodused ülesanded pikapäevarühmas, e-õppe päevad);

- projektiõppe jätkamine, õppeainete lõimimise suurendamine;

- töö tõhustamine andekate lastega, aineolümpiaadidest ja konkurssidest osavõtt;

- AEV laste ja HEV õpilaste sihipärane arendamine kaasava hariduse põhimõtteid arvestades rühma ja aineõpetajate, tugipersonali ja –spetsialistide koostöös;

- mitmekesiste aineringide töö jätkamine, et toetada õppekava täitmist.

1.3. keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse arendamine

KIKi projektis ning RMK ja VVVSi programmides osalemine

Eesmärgid ja tegevused:

- säästva eluviisi väärtustamine;

- õuesõppetundide osakaalu suurendamine, kooliümbruse võimaluste parem kasutamine õppetöö läbiviimisel;

- lasteaias pikeneb õues viibimise aeg;

- veekogude tundmaõppimine – õuesõppepäev Valguta tiigi ääres, perede matkad Arbi ja Verevi järve, Karijärve ja Pühajärve äärde, kooli õppepäev „Peipsi järv elukeskkonnana“ (KIK) ja õppeekskursioon Läänemere äärde, LA – tiik.

RMK õppeprogrammides osalemine õppeaasta vältel.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KVALIFITSEERITUD NING KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID TOETAVAD LASTEASUTUSE ARENGUT

Alaeesmärgid ja tegevused:

- huvigrupid loovad võimalusi kooli ja lasteaia arenguks;

- hoolekogu liikmed tegutsevad koos teiste valla lasteasutustega (kogemuste vahetamine, valla poolt korraldatud seminaridel osalemine);

- toimuvad ühisüritused lastevanemate ja külakogukonnaga, arvestades hetkeolukorra tingimusi;

- lastevanemate koosolekud koolis ja lasteaias toimuvad vähemalt 1X õppeaastas;

- lastevanemate sihipärane nõustamine ja koolitamine, ühiste eesmärkide elluviimine kodus ja koolis;

- dokumentatsiooni vastavusse viimise jätkamine Elva valla teabehalduse alustele;

- õppetöö ja metoodikaalane koostöö teiste laste- ja kultuuriasutustega;

- koostöö sihtasutuste ja fondidega;

- KOP programmi raames toimuvad terviseedenduslikud matkad koostöös naisseltsi, lastevanemate ja külakogukonnaga;

- õpilasesinduse töö, õpilaste omaalgatus ürituste organiseerimisel;

- vilistlaste kaasamine õppe ja arendustegevusse;

- valla poolt algatatud haridusvõrgu korrastamise aruteludel osalemine, asutuse jaoks parima arenguvõimaluse leidmine;

- lapsed osalevad seltsimaja ringides;

- lapsevanemad hoolitsevad koolitööks tarvilike digivahendite olemasolu eest.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA

I. Põhitegevused 2020/2021 õppeaastal

Teema:  Ring ümber Eesti

Õppe-kasvatustöö:

- õpimotivatsiooni ja vastutustunde suurendamine õpilastes;

- digivõimaluste suurem kasutamine;

- õppeainete lõimimise võimaluste kasutamine, projekti- ja e-õppe päevad;

- Eesti erinevate paikade looduse, inimeste, kultuuriloo ja tegevusaladega tutvumisega jätkamine;

- suhtluspädevuse arendamine koostöö ja eeskuju abil;

- keskkonna väärtustamine;

- liikumis- ja hügieeniharjumuste kinnistamine.

Projektid – E. Enno päev (oktoober), EOK spordinädal 2020 (september), KIK (september), KOP matkad (september-oktoober).

Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning digipädevuse suurendamiseks.

 


II. 2020/2021 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: JÄTKUV ARVESTAMINE LASTE INDIVIDUAALSETE ARENGULISTE VAJADUSTEGA

1.1. Väärtushinnangute kujundamine ja mõjutamine

suhtluspädevuse õpetamine;

- liikuva eluviisi ja hügieeniharjumuste väärtustamine;

- koostöö lastevanematega ühtsete väärtushinnangute kujundamisel (ausus, hoolivus, vastutustundlikkus, tervislikud eluviisid);

- raamat ja digivahendid – kõik on olulised;

- kodukoha ja Eesti inimeste tundmaõppimine ja oma riigi kodanike erinevate ametite ja tegevusvaldkondade väärtustamine.

1.2. igale lapsele tema arengule vastavate võimaluste loomine

Eesmärgid ja tegevused:

- uuendatud õppekava elluviimine;

- õpimotivatsiooni suurendamise võimaluste otsimine erinevate meetodite ning õpivõimaluste rakendamise abil;

- iseseisvuse ja vastutustunde suurendamine õppetöös (kodused ülesanded pikapäevarühmas, e-õppe päevad);

- projektiõppe jätkamine, õppeainete lõimimise suurendamine;

- töö tõhustamine andekate lastega, aineolümpiaadidest ja konkurssidest osavõtt;

- AEV laste ja HEV õpilaste sihipärane arendamine kaasava hariduse põhimõtteid arvestades rühma ja aineõpetajate, tugipersonali ja –spetsialistide koostöös;

- mitmekesiste aineringide töö jätkamine, et toetada õppekava täitmist.

1.3. keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse arendamine

KIKi projektis ning RMK ja VVVSi programmides osalemine

Eesmärgid ja tegevused:

- säästva eluviisi väärtustamine;

- õuesõppetundide osakaalu suurendamine, kooliümbruse võimaluste parem kasutamine õppetöö läbiviimisel;

- lasteaias pikeneb õues viibimise aeg;

- veekogude tundmaõppimine – õuesõppepäev Valguta tiigi ääres, perede matkad Arbi ja Verevi järve, Karijärve ja Pühajärve äärde, kooli õppepäev „Peipsi järv elukeskkonnana“ (KIK) ja õppeekskursioon Läänemere äärde, LA – tiik.

RMK õppeprogrammides osalemine õppeaasta vältel.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KVALIFITSEERITUD NING KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID TOETAVAD LASTEASUTUSE ARENGUT

Alaeesmärgid ja tegevused:

- huvigrupid loovad võimalusi kooli ja lasteaia arenguks;

- hoolekogu liikmed tegutsevad koos teiste valla lasteasutustega (kogemuste vahetamine, valla poolt korraldatud seminaridel osalemine);

- toimuvad ühisüritused lastevanemate ja külakogukonnaga, arvestades hetkeolukorra tingimusi;

- lastevanemate koosolekud koolis ja lasteaias toimuvad vähemalt 1X õppeaastas;

- lastevanemate sihipärane nõustamine ja koolitamine, ühiste eesmärkide elluviimine kodus ja koolis;

- dokumentatsiooni vastavusse viimise jätkamine Elva valla teabehalduse alustele;

- õppetöö ja metoodikaalane koostöö teiste laste- ja kultuuriasutustega;

- koostöö sihtasutuste ja fondidega;

- KOP programmi raames toimuvad terviseedenduslikud matkad koostöös naisseltsi, lastevanemate ja külakogukonnaga;

- õpilasesinduse töö, õpilaste omaalgatus ürituste organiseerimisel;

- vilistlaste kaasamine õppe ja arendustegevusse;

- valla poolt algatatud haridusvõrgu korrastamise aruteludel osalemine, asutuse jaoks parima arenguvõimaluse leidmine;

- lapsed osalevad seltsimaja ringides;

- lapsevanemad hoolitsevad koolitööks tarvilike digivahendite olemasolu eest.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA