...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

Kinnitatud direktori kk 11.01.2011 nr 8- ÕK
Laste /õpilaste vastuvõtmise ja lasteaiast / koolist lahkumise tingimused ja kord Valguta Lasteaed- Algkoolis

Alus: Haridus- ja teadusministri 19.aug 2010.a määrus nr 43
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 27 ja §28
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4

1. Üldsätted
1.1.Käesolev kord reguleerib laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.
1.2. Laste ümberpaigutamist seoses lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisega korraldab Rõngu Vallavalitsus.
1.3.Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.
1.4. Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal on õigus saada lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolu, vanema poolt kaetava rahalise osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud lasteaia töökorraldust puudutavat teavet.1
1.5. Lapse lasteaeda võtmisel tutvustab direktor vanemale käesolevat korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemaid nende poolt kaetavatest rahalistest kuludest seoses lasteaia ülalpidamisega.

2. Laste vastuvõtmine
2.1. Laste kooli ja lasteaeda vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kehtivale Rõngu Vallavolikogu poolt kinnitatud ¬¬¬ vastuvõtu korrale. Käesolev vastuvõtu kord on avalikustatud lasteasutuse veebileheküljel.
2.2. Lasteasutus on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolieast nooremale lapsele ja koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub lasteasutuse teenindus- piirkonnas.
2.3.Vabade kohtade olemasolu korral võib lasteaeda/ kooli vastu võtta ka väljaspool lasteaia/ kooli teeninduspiirkonda elavaid isikuid.
2.4. Lapse vastuvõtmiseks lasteasutusse esitab lapsevanem:
2.4.1. kirjaliku taotluse;
2.4.2. sisseastuja sünnitunnistuse kinnitatud ärakirja(kinnitada võib ka koolidirektor) ja tervisekaardi (selle olemasolul)
2.5.Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda. Vabad kohad lasteaias täidetakse järjekorra alusel. Lasteaia direktor teavitab koha vabanemisest avalduse esitanud vanemale nädala jooksul.
2.6. Laps võetakse lasteaeda vastu, kui ta on vähemalt kolmeaastane.
2.7. Vanem esitab lasteaeda perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi. 2.8.Lasteaeda ja kooli vastuvõetud laste nimekirjad koos andmetega kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.
2.9.Vanem tasub valla poolt kehtestatud osalustasu .


3. Lapse /õpilase laste nimekirjast väljaarvamine
3.1. Laps / õpilane arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja:
3.1.1. kui laps /õpilane ( tema seaduslik esindaja) on esitanud kirjaliku taotluse lasteaiast /koolist lahkumiseks;
3.1.2.lapse õppima asumisel kooli , lasteaia lõpetamisel;
3.1.3. kui õpilane on läbinud kõik kooli klassid ( 6 klassi);
3.1.4. lapse surma puhul;
3.1.5. lasteaiast meditsiinilise otsuse alusel (vajalik vastav arstitõend);
3.1.6.kui laps on lasteaiast puudunud üle ühe kuu ning direktorit ei ole informeeritud;
3.1.7. kooli hoolekogu otsuse alusel.
3.1.8.Lapse väljaarvamisel või lahkumisel lasteaiast on lapsevanem kohustatud tasuma osalustasu kuni lasteaiast väljaarvamisele järgneva kuuni.
3.1.9.Lapse väljaarvamise lasteaialaste /kooli õpilaste nimekirjast vormistab kooli direktor .
3.1.10.Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita.
3.1.11. Enne kooli lõpetamist õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või tema seaduslikule esindajale:
3.1.11.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
3.1.11.2.direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.
Nimetatud dokumendid koostab õpilase klassijuhataja
3.1.11.3. Tervisekaardi, kui see on koolis;
3.1.12. Õpilasele väljastatakse eelpool nimetatud dokumendid viie tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest.

4. Õpilase ühest koolist teise üleminek
4.1. Õpilane esitab kooli eelmisest koolist väljastatud dokumendid.
4.2. Õpilane jätkab õpinguid samas klassis , kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta oli üle viidud.
4.3.Klassi , kus õpilane õpinguid jätkab , määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi
või isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus -ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevate õppeaastate arvule , õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

5. Laste üle arvestuse pidamine
5.1.Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) vastavalt EHIS-e põhimäärusele, lasteaialaste arvestust EHIS-es.
5.2. Koolikohustusliku õpilase ühest kooli teise üleminekul märgib kool , kust õpilane lahkub, EHIS-es õpilase staatuseks “ootel”.Kool arvab õpilase nimekirjast välja pärast seda, kui kool, kuhu õpilane õppima asub, on õpilase vastu võtnud. Kui 5 tööpäeva jooksul , arvates õpilase staatuse “ootel” märkimisest ,ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase uude kooli vastuvõtmise kohta, teavitab kool, kust õpilane lahkus, sellest 3 tööpäeva jooksul õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
5.3. Laste üle arvestuse pidamise eest vastutab kooli direktor.