Valguta Lasteaed-Algkooli keskkonna- alasest tegevusest 2013/14 õppeaastal

Eelmisel kevadel oma tegevustest ülevaadet andes lootsime, et saame loodus- ja

keskkonnahariduslike tegevustega jätkata KIKi toel ka sel õppeaastal. Meie soov täitus-

seekord said Valguta Lasteaed- Algkooli lapsed tänu Keskkonnainvesteeringute

Keskusele uurida erinevaid elupaiku.

Läbi aasta toimusid projekti „Erinevad elupaigad“ raames erinevad õppekäigud ja-

päevad, seda kas kogu koolile või klassiti. Loodussõprade ringi jalgsi- ja jalgrattamatkad

viisid samuti erinevatesse looduslikesse elupaikadesse.

Sügisel alustasime tegevuste läbiviimist nagu ikka kõige lähemalt- pargis asuva tiigi

tundmaõppimiseks toimus põnev õuesõppetund õpetaja Marika Väärsi juhendamisel. Koos

õpilastega olid töös ka lasteaialapsed.

Meie pikemad sõidud ja lühemad retked kogu koolile olid järgmised:

oktoober- järvemuusemi külastus Võrtsjärve ääres,

veebruar- hobusekasvatustalu külastus,

märts- õuetund pargipuude tundmaõppimiseks ja lillekasvatustalu külastus,

aprill- õppekäik põldudele ja õppepäev Soomaal,

mai- õppepäev Tartus, tutvumine botaanikaaia ja Toomemäega.

Aprillis ja mais uuriti ka klassiti kooliümbruse põlde. Mais õppis 1. klass VVVSi

õpperajal puid tundma. Meie kolmeliikmeline meeskond õppis Rannu koolis toimunud

toredal maakondlikul üritusel „Seinast seina“ Võrtsjärve toiduvõrgustikku ja õpetas seda

koolis edasi klassikaaslastele. Loodusõpetuse tundides saime läbi aasta kasutada uusi luupe ja

mikroskoope, mis muutsid õppimise veelgi põnevamaks kui enne.

Aasta jooksul õpitu võtsime kokku 30. mail toimunud õpilaskonverentsil, kus esineda

said kõik- ette olid valmistatud poster- ja arvutiesitlused, miniloengud. Esineti õpetaja Sirje

Reichmanni õpetatud teemakohaste lauludega, välja oli pandud näitus kunstitundides õpetaja

Lea Sinisaare käe all valminud töödest. Üritus lõppes pisikese banketiga koos kutsutud

külalistega.

Kõikide ülekooliliste ürituste läbiviimist korraldas õpetaja Lea Pung.

Kool tänab Keskkonnainvesteeringute Keskust abi eest õppevahendite soetamisel,

sõitude ning õppetegevuste rahastamisel. Loodame, et meie laste loodushuvi on suurenenud

ning keskkonnaalased teadmised paranenud. Ootame põnevusega järgmist õppeaastat, mil on

plaanis sõpradeks saada taimedega.

Kaja Lepik

õpetaja