...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.08.2017 nr 16-ÕK

Õppenõukogu 30.08.2017 otsus

Hoolekogu 23.08.2017 otsus

Valguta Lasteaed-Algkooli lasteaia kodukord

I. Üldsätted

1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.                         2. Kodukord on avalikustaud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.       3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

II. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.                                                                                     2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.                                                                                                                                             3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. 4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle selleks volitamata isikule.                                                     5. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi. 

7. Lapsevanem teavitab lasteasutust, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

III. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- kasvatustegevuse korraldust.

2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid.

8. Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

12. Lapse isiklikke esemeid hoitakse lasteaias õppeaasta lõpuni.

13. Lapse lasteaias haigestumise või või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

14. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimalusel eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

15. Lasteaia direktor teatab Terviseametile ning vanematele lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

16. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

17. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaia õues.

18. Lasteasutuse töötajad ja lapsevanemad on oma viisaka käitumise ja sõnakasutusega lastele eeskujuks.

IV. Turvalisuse tagamine

 1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja liitrühmas kuni üheksa lapse kohta.

6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks töötaja.

7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

9. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.

10. Lasteasutuse õuealal on motoriseeritud liiklusvahendite liikumine piiratud.

11. Lasteaia õuealal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel.

12. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

14. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

15. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

V. Lõppsätted

1. Kodukorra uuendamine toimub vastavalt vajadusele.

2. Kodukorra muutmise võib algatada hoolekogu, õpetaja või direktor.

3. Kodukorra muudatused arutab läbi õppenõukogu ja hoolekogu.

4. Kodukorra kinnitab direktor käskkirjaga.